Jak załatwić sprawę

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Karta usługi: - orzeczenie o niepełnosprawności - pobierz plik

Druki do pobrania dla osoby poniżej 16 roku życia
 
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
Ocena funkcjonowania dziecka - pobierz plik
Klauzula informacyjna - pobierz plik
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego - pobierz plik
 

Karta usługi  - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - pobierz plik

Druki do pobrania dla osoby powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia - pobierz plik
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - pobierz plik
Zaświadczenie lekarskie - pobierz plik
Upoważnienie dla osoby składającej wniosek w imieniu osoby niemogącej stawić się osobiście - pobierz plik
Ocena funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki osoby orzekanej zaocznie - pobierz plik
Klauzula informacyjna  - pobierz plik
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego - pobierz plik
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie do osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej - pobierz plik

 

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności jak i stopniu niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole ds.Orzekania o Niepełnosprawności:

1. wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - oryginał (ważne jest 30 dni od daty wystawienia),

3. kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej oraz innej dokumentacji tj.: 

                      - karty informacyjne leczenia szpitalnego

                      - badania specjalistyczne

                      - konsultacje specjalistyczne

                      - wnioski opisowe badań RTG,EKG,TK,MR,USG i inne dokumenty medyczne,

4. kserokopię posiadanych orzeczeń o niezdolności do pracy lub grupie inwalidzkiej, w przypadku posiadania więcej niż jednego orzeczenia należy przedłożyć pierwsze i ostatnie,

5. do wniosku, rozpatrywanego zaocznie należy dołączyć upoważnienie podpisane przez wnioskodawcę dla osoby składającej wniosek w jego imieniu,

6. do wniosku rozpatrywanego zaocznie należy dołączyć również wypisaną ocenę funkcjonowania osoby ubiegającej się o  uzyskanie stopnia niepełnosprawności,

7. do każdego wniosku dla dzieci poniżej 16 roku życia należy dołączyć posiadaną uzupełnioną informację o zakresie opieki i pielęgnacji nad dzieckiem,

8. do wniosku o uzyskanie wskazań do ulg i uprawnień należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną (jak w punkcie 3) jak również kserokopię posiadanego ważnego orzeczenia innego organu orzeczniczego (oryginał do wglądu)

9. jeżeli osoba zainteresowana posiada nowy dowód osobisty bez adresu zameldowania należy przedłożyć oświadczenie o miejscu pobytu stałego.

10. do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w związku ze zmianą przepisów odnośnie uprawnień do posiadania karty parkingowej należy dołączyć oświadczenie.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Karta usługi - pobierz plik

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej - pobierz plik

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

1. dla osób powyżej 16 roku życia:

wniosek osoby zainteresowanej o wydanie legitymacji,

zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm - AKTUALNE

2. dla osób poniżej 16 roku życia:

wypełniony przez przedstawiciela ustawowego wniosek o wydanie dokumentu,

zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm - AKTUALNE

 

Karta parkingowa

W celu uzyskania karty parkingowej należy złożyć:

1. wniosek o wydanie karty parkingowej
2. aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm 
3. dowód wniesienia opłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (opłata wynosi 21 zł)  
 

Zasady wydawania kart parkingowych

UWAGA! Od dnia 1 lipca 2021 r. do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii obowiązuje nowy wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz plik

Karta usługi - pobierz plik

Wniosek o wydanie karty parkingowej - pobierz plik  

Ważne
Opłatę tytułem "Wydanie karty parkingowej - imię i nazwisko" w wysokości 21,00 zł można wpłacić na konto:
 
Powiat Wolsztyński
64-200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5
41 1020 4144 0000 6902 0007 3452
 

I. Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową stał się Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności.

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. 

II. Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo, to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada 2014 r., to utraci swoją ważność z tą datą.

 

III. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą, to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. 

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.  

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie osoby niepełnosprawnej do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.   

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.   

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.   

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r.uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.
Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie. 

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. 

IV.  Karty parkingowe dla placówek 

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat. 

 

V.   Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Wniosek składa się do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem,
że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Ważne: Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. 

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Przewodniczący zespołu po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie. 

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

1) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską - odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo - odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.  

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.