Informacje ogólne

4308

Tel. 068/3842700, 068/ 3845616

 e-mail: wolsztyn_pzrk@poznan.uw.gov.pl

 

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności realizacja zadań:

 

1. W zakresie Ochrony Zdrowia:

1) współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,

2) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wolsztynie,

3) współpraca z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu,

4) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

5) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

6) współpraca z nadzorem farmaceutycznym oraz z kierownikami aptek ogólnodostępnych, w tym przygotowanie i nadzór na rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu,

7) realizacja programów zdrowotnych oraz ochrony i promocji zdrowia,

8) współrealizacja, realizacja i koordynowanie zadań z zakresu współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką zdrowotną,

9) współpraca z podległymi staroście jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi się sprawami społecznymi,

10) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób z niepełnosprawnością, rehabilitacji zawodowej i społecznej,

11) nadzór nad gospodarką środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

12) współpraca i koordynowanie działań związanych z wykonywaniem zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie w zakresie rehabilitacji społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej,

15) współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

16) inicjowanie pozyskiwania funduszy zewnętrznych związanych z obszarem działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, i współpraca w tym zakresie z wydziałem Inwestycji i Dróg,

17) reprezentowanie Starosty w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

18) współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wolsztynie działającą przy Staroście Wolsztyńskim oraz jej obsługa administracyjno–biurowa,

19) prowadzenie spraw dotyczących repatriantów.

20) prowadzenie spraw związanych z Kartą Polaka,

21) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

 

22) działania z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych, wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym,

 

2. W zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań obronnych powiatu, w tym: prowadzenie spraw z zakresu planowania obronnego oraz organizowanie systemu kierowania obronnością,

2) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

3) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,

4) organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej,

5) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

6) współpraca z zespolonymi i niezespolonymi służbami, inspekcjami i strażami,

7) organizowanie i kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz realizacji zarządzania kryzysowego w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,

8) współpraca z innymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie monitorowania zagrożeń,

9) obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

10) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

11) obsługa Komisji bezpieczeństwa i porządku,

12) reklamowanie pracowników od czynnej służby wojskowej.

 

3. W zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:

1) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych,

2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

 

4. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1) przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników nowo przyjętych, także stażystów i praktykantów oraz szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników z dziedziny BHP, p.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy.

2) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

3) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

4) sporządzanie przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

5) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) zgłaszanie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

7) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) opiniowanie szczególnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków do i z pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

12) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

13) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

14) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

15) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

16) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

17) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,

18) uczestniczenie konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

19) inicjowanie w rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

20) nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji związanej ochroną środowiska i ochrony przeciwpożarowej oraz opracowanie wymaganych, w tym zakresie dokumentów zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas spotkania,

21) reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolującymi,

22) korespondencja załatwianie spraw pokontrolnych z organami prowadzącymi nadzór nad warunkami pracy.