Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Wolsztyńskiego

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS

Fundacje 

Ochotnicze Straże Pożarne