Informacje ogólne

Do podstawowych zadań wydziału należy:

Z zakresu spraw organizacyjnych i administracyjno – gospodarczych:

1) opracowywanie i przygotowywanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa oraz projektu regulaminu organizacyjnego, jego nowelizacji oraz kontrola ich realizacji,
2) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
3) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
4) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty oraz zarządzeń wydawanych przez Starostę,
5) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
6) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
7) koordynowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
8) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów,
9) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
10) informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu,
11) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
12) prowadzenie kontroli działania wydziałów oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
13) prowadzenie rejestru skarg z wyłączeniem spraw z zakresu kompetencji Rady Powiatu i wniosków, opracowywanie analiz,
14) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą,
15) administrowanie budynkami Starostwa,
16) zabezpieczanie mienia Starostwa,
17) prowadzenie bieżących remontów,
18) zapewnienie warunków materialnych i technicznych do funkcjonowania starostwa,
19) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
20) załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami, oraz prowadzenie rejestru pieczęci,
21) gospodarowanie drukami i formularzami,
22) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
23) gospodarowanie taborem samochodowym,
24) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
25) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
26) zabezpieczenie łączności telefonicznej, faxowej i alarmowej,
27) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
28) obsługa informatyczna systemów i sieci teleinformatycznych Starostwa,
29) informatyzacja starostwa,
30) planowanie i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi informatycznej starostwa,
31) testowanie i wdrażanie systemów informatycznych,
32) koordynowanie procesu tworzenia baz danych,
33) administrowanie siecią informatyczną,
34) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,
35) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,
36) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
37) prowadzenie biuletynu informacji publicznej (BIP), w tym umieszczanie informacji publicznych na stronach biuletynu informacji publicznej (BIP) z zakresu pracy wydziału,
38) prowadzenie rejestru wniosków o dostępie do informacji publicznej,
39) prowadzenie spraw związanych z Kodeksem etycznym Starostwa,
40) prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych.

W zakresie Biura Obsługi Interesantów:

1) udzielanie wyczerpujących informacji co do rodzaju, miejsca i trybu załatwiania spraw,
2) dostarczanie interesantom formularzy i druków,
3) pomoc w wypełnianiu składanych wniosków, w tym z katalogu usług świadczonych przez Starostwo,
4) przyjmowanie korespondencji od interesantów, obsługa kancelaryjna starostwa,
5) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
6) prowadzenie rejestru wyjść służbowych.

W zakresie Archiwum Zakładowego

1) przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym,
4) udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
5) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego,
6) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
7) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
8) sprawozdawczości archiwum zakładowego.

W zakresie spraw kadrowych:

1) sporządzanie Regulaminu Pracy i Wynagradzania, jego zmian oraz kontrola ich realizacji,
2) nadzór i kontrola dyscypliny pracy,
3) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę (z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Wydział Edukacji),
4) przechowywanie oświadczeń majątkowych (z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Biuro Rady) i oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej,
5) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem kar ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej, orzeczonych wyrokami Sądu,
6) prowadzenie spraw socjalnych pracowników w tym Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
8) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
9) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
10) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązywanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
11) prowadzenie spraw związanych z polityką antymobbingową,
12) koordynowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
13) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw kadrowych,
14) koordynowanie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
15) koordynowanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników starostwa.

W zakresie kontroli:

1) przygotowywanie planu prowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego.

2) przeprowadzanie kontroli (kompleksowych, problemowych, sprawdzających) zgodnie
z zatwierdzonym planem kontroli przez Starostę Wolsztyńskiego w zakresie: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów.

3) przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych.

4) przeprowadzanie doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji zleconych przez Starostę.

5) udział wraz z właściwą pod względem merytorycznym komórką organizacyjną Starostwa w kontrolach w podmiotach zewnętrznych otrzymujących z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego dotacje – w zakresie prawidłowości ich wykorzystania.

6) dokumentowanie procesu kontroli poprzez sporządzanie: protokołu bądź sprawozdania
z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalanie zaleceń pokontrolnych.

7) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzanych kontroli oraz przekazywania informacji o ich realizacji.

8) efektywność i skuteczność przepływu informacji.

9) informowanie o zidentyfikowanych podczas kontroli ryzykach oraz określenia procedur służących realizacji środków zaradczych.

10) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli.

11) udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji.

12) opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Wolsztynie.

13)  współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa właściwymi pod względem merytorycznym w zakresie zadań kontrolnych dotyczących podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Wolsztyńskiego, koordynowanie działań z zakresu audytu
w starostwie i jednostkach podległych.

Tel. (68)384 27 00
e-mail: organizacyjny@powiatwolsztyn.pl