Informacje ogólne

Starosta Jacek Skrobisz przypomina:

 • Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś pojazd po 31 grudnia 2020 r. zarejestrowany w Polsce, masz obowiązek zgłosić to w ciągu 30 dni w wydziale komunikacji.
 • Każdy pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po 31 grudnia 2020 r. powinien być zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty sprowadzenia.
 • Nie wykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w 30 dniowym terminie, spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.
 • Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przed Biurem Obsługi Interesanta. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię umowy lub faktury.

zgłoszenie zbycia – wniosek do pobrania

 • Właściciel pojazdu zarejestrowanego, który dokonał jego zbycia lub nabycia w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. - zgodnie z „ustawą antycovidową” ma 180 dni od daty transakcji, na zawiadomienie o tym fakcie organu rejestrującego, właściwego ze względu miejsce zamieszkania. To samo dotyczy właścicieli pojazdów, niebędących pojazdami nowymi, sprowadzonymi z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r., którzy mogą skorzystać z wydłużonego do 180 dni czasu na rejestrację od daty ich sprowadzenia.

 

 

Rezerwacja wizyt w wydziale komunikacji:

 
Starosta Jacek Skrobisz informuje, że w celu zwiększenia dostępności do usług wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, od 13 lipca obsługa klientów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu i godziny wizyty na stronie internetowej powiatwolsztyn.pl. Od tego dnia dla osób nieposiadających dostępu do Internetu w dalszym ciągu będzie istniała możliwość umówienia się drogą telefoniczną pod nr tel. 68 384 56 12.

 
Podczas dokonywania rezerwacji internetowej należy zapisać indywidualny kod, ponieważ będzie on podstawą wstępu do budynku starostwa. Wejście w celu załatwienia sprawy odbywać się będzie nadal wyłącznie drzwiami bocznymi od strony parkingu. Na umówioną wizytę należy pojawić się kilka minut wcześniej przed terminem rezerwacji, wprowadzić swój kod w automacie biletowym i czekać na wywołanie. Przyjście po terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

 

Rezerwacji dokonywać można na stronie
https://powiatwolsztyn.pl/rezerwacja-wizyt_wpisy_2__.html

 

Wszelkie sprawy w Wydziale Komunikacji załatwia się  

ZA POBRANIEM BILETU Z BILETOMATU

(korytarz Wydziału Komunikacji)

 

KAŻDY bilet jest JEDNORAZOWY 

 1 bilet = 1 sprawa 

 

w godzinach 

 
Poniedziałek - Środa
45 - 1515  
 
Czwartek
745 - 1615
 
Piątek
745 - 1415
 
Od czerwca 2016 r. wszystkie opłaty związane z rejestracja lub z wyrejestrowaniem pojazdów
można dokonywać za pomocą terminali płatniczych bezpośrednio przy stanowisku obsługi lub
tradycyjnie w formie gotówkowej w kasie (pok 115) od poniedziałku do czwartku w godzinach 830 do 1500 
w piątki od 730 do 1400 
 
  
Wydział Komunikacji w Wolsztynie załatwia sprawy z całego Powiatu Wolsztyńskiego,
obsługując miasto i gminę Wolsztyn, gminę Przemęt i gminę Siedlec.
 
 
 
 
W Wydziale Komunikacji załatwia się sprawy:
 

Pokój 121 – rejestracja pojazdów:

 1. zakupionych w RP (nowe, używane, zabytkowe),
 2. sprowadzonych z zagranicy,
 3. zmiana właściciela,
 4. dopisanie/wykreślenie współwłaściciela,
 5. wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na kolejne badanie techniczne pojazdu,
 6. zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
 7. wpisywane i wykreślanie zastawu, zajęć na pojeździe,
 8. wtórniki dokumentów komunikacyjnych.
  
Pokój 120:
 
 1. odbiór stałego dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu przez policję, straż graniczną, inspekcję transportu drogowego,diagnostę samochodowego (w obecnym stanie prawnym wirtualnie zatrzymany dowód rejestracyjny można odebrać w dowolnej komendzie lub posterunku Policji z wyjątkiem dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez straż graniczną oraz ITD),
 2. wymiana pozwolenia czasowego na stały dowód rejestracyjny,
 3. wpis adnotacji: hak, gaz, vat, pit, cit, L i inne,
 4. zgłoszenie zbycia (sprzedaż) pojazdu,
 5. wtórniki tablic rejestracyjnych i ich odbiór.   
 
Pokój 127:
 
 1. wydawanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń na potrzeby własne oraz wypisów z ww. uprawnień na prowadzenie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
 2. wydawanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,
 3. wydawanie zaświadczeń na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów,
 4. wydawanie uprawnień diagnosty samochodowego,
 5. wydawanie zaświadczeń na prowadzenie Ośrodków Szkolenia Kierowców,
 6. wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
 7. pojazdy usunięte z drogi oraz odholowane na parking płatny strzeżony w trybie art. 130a prawo o ruchu drogowym,
 8. nadzór i kontrola nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców oraz nad wydanymi licencjami, zezwoleniami i zaświadczeniami w transporcie drogowym osób i rzeczy,
 9. publiczny transport zbiorowy.  
 
Pokój 127:
 1. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 2. zakazy prowadzenia pojazdów,
 3. profil kandydata na kierowcę,
 4. blokada alkoholowa,
 5. kursy reedukacyjne,
 6. międzynarodowe prawo jazdy,
 7. uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane,
 8. wtórniki dokumentów,
 9. zgłoszenia kursów kandydatów na prawo jazdy (OSK).
 
 
 

 

 

 
 

WAŻNA INFORMACJA - RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Wolsztyński

Adres: ul. 5 Stycznia 5,

64-200 Wolsztyn

tel. /68/3842700;

e-mail: sekretariat@powiatwolsztyn.pl;

 • W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z p. Adrianną Śmiałek - Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@powiatwolsztyn.pl , tel. /68/3845700 .

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

Odbiorcami danych mogą być:

  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 • W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. Przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

   Pobierz klauzlę RODO

   ***

Starosta Wolsztyński uprzejmie informuje, że jako organ rejestrujący

nie ma żadnego wpływu na poprawność funkcjonowania

nowego oprogramowania CEPiK 2.0

Jest on wdrażany i nadzorowany centralnie

przez Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie.

Ponadto zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,

właściciel pojazdu ma 30 dni na zgłoszenie wszelkich zmian stanu faktycznego.