Publicznie dostępny wykaz danych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  organy administracji publicznej, na poziomie których zapadają decyzje dotyczące środowiska są zobowiązane udostępniać każdemu dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu.


Jeśli chcesz skorzystać z informacji zawartych w publicznie dostępnym wykazie danych kliknij poniżej.

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Wolsztynie