Prowadzone rejestry, akty publicznoprawne, ewidencje, archiwa

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska prowadzi następujące rejestry:


 - ewidencja kart wędkarskich,

- ewidencja pozwoleń o dopuszczalnej emisji do środowiska,

- ewidencja posiadaczy odpadów,

- publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

- rejestracja sprzętu pływającego,

- ewidencja właścicieli lasów prywatnych,

- rejestr posiadaczy zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom.