Jak załatwić sprawę

1. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (karta usługi, wniosek)

2. Nabycie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (karta usługi, wniosek)

3. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (karta usługi, wniosek)

4. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (karta usługi, wniosek)

5. Nieodpłatne przekazanie prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalno- rentowe (karta usługi, wniosek)

6. Nieodpłatne przekazanie prawa własności działki gruntu pod budynkami (działka dożywotnia) z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa (karta usługi, wniosek)

7. Wydanie zaświadczeń i zezwoleń do wykreślenia z ksiąg wieczystych oraz hipotek bezprzedmiotowych ciężarów i ograniczeń zapisanych na rzecz Skarbu Państwa (karta usługi, link)

8. Wykreślenie obciążeń rzeczowych w księgach wieczystych (karta usługi, wniosek)

9. Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego (karta usługi, wniosek)

10.  Rejestracja jachtów i jednostek pływających REJA 24 (karta usługi, link)

11. Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód płynących (karta usługi

12. Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (karta usługi)

13. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (karta usługi)

14. Zezwolenie na zbieranie odpadów (karta usługi, wniosek)

15. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (karta usługi, wniosek)

16. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (karta usługi, wniosek)

17. Pozwolenie zintegrowane (karta usługi)

18. Przyznawanie środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych na ten cel (karta usługi)

19. Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszcznonych przez klęski żywiołowe (karta usługi)

20. Zezwolenie na wcześniejszy wyrąb lasu (decyzja na pozyskanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu) (karta usługi, wniosek)

21. Rejestracja zwierząt i roślin, których hodowla wymaga wpisania do rejestru (karta usługi, wniosek)

22. Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż (karta usługi, wniosek)

23. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych (karta usługi, wniosek)

24. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (karta usługi, wniosek)

25. Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (karta usługi, wniosek)

26. Wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (karta usługi, wniosek)