Informacje ogólne


 
Do podstawowych zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy:

1.  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność

Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa, a w szczególności:

a) prowadzenie zasobów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego

oraz Skarbu Państwa

b) sporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości i przygotowywanie sprawozdań

statystycznych z tym związanych,

c) wykonywanie zadań związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych praw do nieruchomości

stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa,

d) zbywanie i nabywanie, po uzyskaniu zgody Wojewody Wielkopolskiego, nieruchomości na rzecz

Powiatu Wolsztyńskiego,

e) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości stanowiących własność

Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa a także wykonywanie czynności związanych

z naliczaniem należności za udostępniane nieruchomości,a także oddawanieniem nieruchomości

w trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste, jego znoszenie i przekształcanie w prawo własności,

f) współpraca z Wojewodą Wielkopolskim oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego w sprawach

związanych ze zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości Skarbu Państwa,

2.  przygotowywanie cyklicznych i sytuacyjnych sprawozdań dotyczących realizacji gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Powiatu Wolsztyńskiego oraz Skarbu Państwa,

3.  prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a w szczególności:

a) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy pod kątem ochrony gruntów rolnych,

b) prowadzenie postępowań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej,

c) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,

d) sporządzanie cyklicznych i sytuacyjnych raportów oraz sprawozdań dotyczących realizacji spraw

związanych z ochroną gruntów rolnych,

e) współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji zadań związanych z ochroną gruntów rolnych,

4.  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem działek pod budynkami stanowiącymi odrębną własność

oraz zwrotem działek przyznanych do dożywotniego użytkowania rolnikom, którzy przekazali swe gospodarstwa

na rzecz Skarbu Państwa,

5.  wydawanie zgody na wykreślanie z ksiąg wieczystych ciężarów realnych i innych obciążeń wpisanych na rzecz Skarbu Państwa,

6. wydawanie zaświadczeń i informacji o gruntach rolnych znajdujących się w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa.

7. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

a) W zakresie Prawa ochrony środowiska:

- sporządzanie powiatowego programu ochrony środowiska,

- sporządzanie raportu z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska,

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,

- opiniowanie programu ochrony powietrza,

- opiniowanie planu działań krótkoterminowych,

- nakładanie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

- ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

- udzielanie pozwolenia:

- zintegrowanego,na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,na wytwarzanie odpadów,

- wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska,

- zobowiązywanie w drodze decyzji do przedłożenia przeglądu ekologicznego,

- nakładanie decyzją obowiązku ograniczania oddziaływania na środowisko,

- nakładanie decyzją obowiązku przywracania środowiska do stanu właściwego,

- prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie objętym właściwością starosty,

- wystepowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

b) W zakresie gospodarki odpadami:

- opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

- wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

- wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów,

- wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

c) W zakresie gospodarki wodnej:

- ustalanie świadczeń na rzecz spółki wodnej od osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki,

- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.

8. W zakresie leśnictwa , ochrony przyrody i łowiectwa:

a) W zakresie leśnictwa:

- przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

- przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- zlecenie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

- sprawdzanie wykonania zalesienia i wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia uprawy leśnej,

- przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny po wykonaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy,

- wystepowanie z wnioskiem o ustanowienie lasu ochronnego,

- wydawanie zezwoleń na wcześniejszy wyrąb lasu.

b) W zakresie ochrony przyrody:

- opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,

- opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,

- przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,

- wydawanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na gruncie gminnym.

c) W zakresie łowiectwa:

- przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

- przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

- prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku łowieckiego,

- przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 9. W zakresie geologii:

 Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczących:

- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową  w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,

- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,

- badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,

- odwodnien budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,

- robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,

- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiazek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogacych negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

10. W zakresie rybactwa śródlądowego:

- wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

- wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

11. W zakresie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:

- rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.