Gdzie załatwić sprawę

sprawy

 

Ewidencjia Gruntów i Budynków


     W  Ewidencji Gruntów i Budynków można załatwić następujące sprawy:
1. sporządzenie dokumentacji prawnej do celów notarialnych i wieczystoksięgowych
    - petent powinien złożyć wniosek dostępny w Urzędzie .
Termin wykonania do 10 dni roboczych
2. wypisy z rejestru gruntów wykonuje się na wniosek według kolejności wpływu./ druk /
3. Pobranie informacji z zasobu ewidencyjnego takich jak: numeru działki, numeru
    Księgi Wieczystej, sposobu użytkowania działki, istniejących gospodarstw rolnych
    wykonuje się na wniosek według kolejności wpływu. /druk /
4. Przyjmowanie zgłoszeń o zmianach gruntowych odbywa się po uprzednim wypełnieniu
    wniosku./ druk /

5. wniosek na wykonanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali  można złozyć w formie elektronicznej - Elektroniczna Skrzynka Podawcza www.esp@powiatwolsztyn.pl, EPUAP lub porzez aplikacje dedykowane dostępne na stronie www.powiatwolsztyn.pl zakładka GEODEZJA aplikacja GEOINFO PORTAL
Za wszystkie dane z ewidencji gruntów pobiera się opłaty zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989r / Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 24 /

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny                                                                                                                  


    W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym załatwić można następujące sprawy:
1. Zgłoszenie prac geodezyjnych
- wypełnić druk przyjęcia zgłoszenia
do zgłoszenia należy dołączyć szkic lokalizacyjny umożliwiający określenie miejscai zasięgu zgłoszonej pracy
Ośrodek w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia uzgodni z wykonawcą materiały niezbędne do wykonania pracy.
2. Przyjęcie wykonanej roboty
Po zakończeniu pracy geodezyjnej wykonawca przekazuje sporządzoną dokumentację wraz z zawiadomieniem o zakończeniu pracy geodezyjnej / druk /, oraz wnioskiem o uwierzytelnienie dokumentacji dla zleceniodawcy / druk /
3. Udzielenie informacji poprzez udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych,
Kartograficznych, fotogrametrycznych i katastralnych
4. Udostępnienie map w formie kopii następuje po złożeniu wniosku / druk /


    Koordynacja sieci

Do zadań Koordynacji sieci należy uzgadnianie dokumentacji dotyczącej projektowanych sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, energetycznych, gazowych, oraz budowli podziemnych i dróg.
Chcąc uzgodnić dokumentację projektową należy złożyć następujące dokumenty:

I.  Wniosek / druk / należy złożyć w wpinanej teczce tekturowej.

II. Na mapce dołączonej do wniosku należy wyraźnie wkreślić przedmiot uzgodnienia.
   1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
    a/ mapę do celów projektowych /mapa zasadnicza / - aktualna, jeżeli mapa jest
        aktualizowana przez geodetę należy fakt ten potwierdzić w Ośrodku Dokumentacji
    b/ decyzję o warunkach zagospodarowania terenu
    c/ wszystkie potrzebne uzgodnienia branżowe - oryginały
    d/ opis techniczny
    2. Dokumentację projektową należy złożyć w trzech jednakowych egzemplarzach, kopie 
       dokumentów opatrzone pieczątką „ za zgodność”.
III. Na mapie powinien być wyraźnie zaznaczony zakres aktualizacji pomiaru, oraz zwymiarowanie – odległości od stałych charakterystycznych punktów.
IV.  Dokumentację projektową należy składać najpóźniej do piątku poprzedzającego
      posiedzenie Zespołu Koordynacji sieci. Za wszystkie prace związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej pobierane są opłaty skarbowe i 
urzędowe.