Informacje ogólne

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawowe zadania PODGiK:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2) dysponowanie środkami powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,

3) ochrona znaków geodezyjnych i zakładanie osnów szczegółowych,

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

5) prowadzenie spraw z zakresu powszechnej taksacji nieruchomości,

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zadania

1) nadzór merytoryczny i techniczny nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) nadzór merytoryczny i techniczny nad kordynacją sieci,

3) nadzór merytoryczny i techniczny nad prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków ,

4) kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do zasobu.

5) nadzór merytoryczny i techniczny nad prowadzeniem numerycznej bazy danych .

6) udzielanie informacji publicznej


Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – zadania

1) w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- rejestrowanie i obsługa przyjmowanych do realizacji zgłoszeń od jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego,
- sporządzanie wytycznych technicznych dla zgłaszanych robót,
- kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu pod względem kompletności, zgodności z wydanymi wytycznymi technicznymi, standardami technicznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi,
- ewidencjonowanie i wprowadzanie przekazywanych do zasobu materiałów geodezyjnych i kartograficznych,
- nadawanie cech dokumentom wychodzącym na zewnątrz,
- pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z obsługa zgłoszeń,
- sprzedaż map i udzielanie informacji o materiałach znajdujących się w zasobie,
- koordynowanie prac geodezyjnych zgłaszanych przez jednostki wykonawcze,
- przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych podlegających ochronie
- zabezpieczanie gromadzonego zasobu przed zniszczeniem i działaniem czynników szkodliwych,
- sporządzanie wykazów materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu,
- nadawanie materiałom geodezyjnym i kartograficznym klauzuli „ poufne”,
- przyjmowanie i włączanie do zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla terenów, które uzyskały bądź utraciły charakter terenu zamkniętego,

2) w zakresie zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej :
- przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie danych zbioru mapy zasadniczej,
- tworzenie kopii zabezpieczających bazy danych i przekazywanie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
- zawieranie umów o udostępnienie baz danych,
- aktualizacja mapy zasadniczej prowadzonej w formie numerycznej,

3) w zakresie prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:
- zakładanie operatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzenie i udostępnianie danych z operatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- współpraca z gestorami sieci uzbrojenia terenu,
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją,

4) w zakresie prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;

- założenie i prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie na poziomie powiatu,
- współpraca przy tworzeniu systemu z jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi tworzeniem tego systemu,

5) obsługa organizacyjna i techniczna Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Inwestycji.
- zapewnianie dostępu do danych i materiałów znajdujących się w zasobie


Koordynacja sieci -  zadania:

1) przyjmowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji oraz ich weryfikacja pod kontem:
- zgodności z wnioskiem,
- prawidłowości zastosowania materiałów kartograficznych i przyjęcia ich do zasobu,
- aktualności mapy do celów projektowych,
- czytelności i jednoznaczności projektu,
- kompletności dokumentacji i załączników,

2) zwracanie nieprawidłowych wniosków w trybie art. 64 kodeksu postępowania administracyjnego,

3) uzgadnianie usytuowania naziemnych i podziemnych przewodów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektromagnetycznych i innych, z wyłączeniem melioracji szczegółowych,

4) uzgadnianie usytuowania budowli podziemnych takich jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, komory, i inne obiekty uzbrojenia terenu,

5) ponowne uzgadnianie projektów w przypadku niezgodności zrealizowania sieci uzbrojenia terenu z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) uzgadnianie obiektów nie objętych delegacją ustawową na dodatkowy wniosek inwestora,

7) prowadzenie map przeglądowych uzgodnionych sieci,

8) prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu,

9) redagowanie i wydawanie opinii o uzgadnianych projektach ,

10) przekazywanie uzgodnionej dokumentacji inwestorowi ,

11) pobieranie opłat za uzgodnienie dokumentacji projektowej,


Ewidencja Gruntów i Budynków - zadania:

1) w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego lub występowanie w imieniu starosty z żądaniem o dostarczenie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- przyjmowanie dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia z urzędu zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- zapewnienie gminom nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
- sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- przygotowywanie decyzji starosty w sprawach związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie spraw związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków,
- wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
- udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków ,
- pobieranie opłat za wypisy i wyrysy oraz za udzielanie informacji z operatu ewidencyjnego,
- utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,
- archiwizacja danych ewidencyjnych,
- ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
- wykonywanie i przekazywanie kopii zabezpieczających bazy danych ewidencyjnych dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
- prowadzenie rejestru cen nieruchomości
- przyjmowanie, rejestrowanie i gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych,
- udzielanie informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości,

2) w zakresie powszechnej taksacji nieruchomości:
- przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
- prowadzenie map i tabel taksacyjnych,
- prowadzenie spraw i wydawanie decyzji starosty w dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości,

3) w zakresie prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie:
- założenie i prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie w zakresie powiatowych danych ewidencyjnych o gruntach, budynkach i lokalach,

4) w zakresie wykazywania w ewidencji danych dotyczących terenów zamkniętych:
- przyjmowanie od zarządzających terenami zamkniętymi, którym nie została przyznana klauzula tajności danych dotyczących gruntów, budynków i lokali,
- dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do przepisów o ochronie informacji niejawnych w przypadku ustalenia terenu zamkniętego na obszarze na którym dotychczas nie była prowadzona ewidencja,
- wyłączanie z ewidencji i przekazywanie zarządzającemu terenem zamkniętym dokumentacji zawierającej informację niejawną o budynkach i lokalach znajdujących się na terenie zamkniętym,

5) wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgodność danych z danymi w ewidencji gruntów w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz,

6) zawiadamianie o zmianach w ewidencji i współpraca z zainteresowanymi stronami oraz z organami i jednostkami realizującymi zadania z zakresu:
- wymiaru podatków i świadczeń,
- statystyki publicznej,
- planowania przestrzennego,
- planowania gospodarczego,
- gospodarki nieruchomościami,
- prowadzenia ksiąg wieczystych,
- ewidencji gospodarstw rolnych,

Stanowisko mapy numerycznej – zadania:

1) prowadzenie baz danych numerycznej w systemie Geo-Info,

2) przyjmowanie i wydawanie materiałów z prowadzonej bazy danych mapy numerycznej,

3) kontrola poprawności i spójności dokumentów przekazywanych do zasobu