Akty publicznoprawne

Zarządzenie nr 26/2009

ZARZADZENIE  NR  26/2009 STAROSTY  WOLSZTYŃSKIEGO z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej przy Starostwie Powiatowym w Wolsztynie ( zobacz zarządzenie)

Regulamin do Zarządzenia nr  26/2009 STAROSTY  WOLSZTYŃSKIEGO z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej przy Starostwie Powiatowym w Wolsztynie ( zobacz regulamin)

Podstawy prawne działania PODGiK

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071)

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 15 kwietnia 2015r. poz.520)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. Nr 25, poz.133 )

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.Nr 45, poz.454, z 2001r Nr 11, poz.89 )

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz.455 )

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r.Nr 261, poz.2603 )

7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592, z 2005r Nr 175, poz.1459 )

8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2004r.Nr 121, poz.1266 i z 2005r Nr 175, poz. 1462 i z 2006r. Nr 12, poz.63 )

Ogłoszenie punkt konsultacyjny

O G Ł O S Z E N I E
       
Na podstawie art.6 ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365), a także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym ( Dz. U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Wolsztyński w celu ułatwienia mieszkańcom powiatu załatwienia spraw wieczystoksięgowych, podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
1. Właściwym sądem rejonowym prowadzącym księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie Powiatu wolsztyńskiego jest :
Sąd Rejonowy w Wolsztynie -  Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 2 , 64-200 Wolsztyn.
2. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul.5 Stycznia 5, w  Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , parter, pokój nr 14, tel. O68-384-56-31,e-mail: geod.pow@powiatwolsztyn.pl zorganizowany jest punkt informacyjno-konsultacyjny, udzielający szczegółowych informacji w zakresie zagadnień wieczystoksięgowych, jak również geodezyjnych, dostępny dla mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego w następującym terminie:.
 poniedziałek od godziny 12.30 do godziny 15.30
3.  Dokumentami potwierdzającymi własność danej nieruchomości mogą być:
 umowa sprzedaży nieruchomości wraz z przeniesieniem prawa własności sporządzona w formie aktu notarialnego,
 ostateczna decyzja administracyjna orzekająca o nadaniu własności nieruchomości,
 prawomocne orzeczenia właściwego sądu ( np.: postanowienie o nabyciu spadku, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości).


4. W celu zbadania zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym należy w sądzie rejonowym sprawdzić dział II  (własność) księgi wieczystej, jak również na podstawie danych uzyskanych z ewidencji gruntów i budynków porównać zapisy w dziele I księgi wieczystej (oznaczenie nieruchomości). Treść księgi wieczystej jest jawna i dostępna do wglądu dla każdego.
5. W przypadku, gdy zapisy w dziale I i II księgi wieczystej nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym, należy złożyć w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych stosowny wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami. Jeżeli chodzi o dział II księgi wieczystej, należy dołączyć oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 3 niniejszej informacji, a w przypadku działu I – w zależności od rodzaju rozbieżności – wypis z ewidencji gruntów i budynków, wypis i wyrys z ewidencji gruntów bądź wyciąg z wykazu zmian gruntowych.

 

 

        / - /  Starosta Wolsztyński
              mgr  Ryszard  Kurp

Zarządzenie nr 19/2008 Starosty Wolsztyńskiego z dnia 27.10.2008r

ZARZADZENIE  NR  19/2008
STAROSTY  WOLSZTYŃSKIEGO
z dnia 27 października 2008 r.


w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Wolsztyn.

 Na podstawie art. 6a ust.1 pkt.2 lit. b i art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami), zarządzam co następuje:
§ 1.
Przeprowadzenie w latach 2008-2009 modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 1, 2 i 3 miasta Wolsztyn w celu założenia ewidencji budynków i lokali.
§  2.
Założenie ewidencji budynków i lokali polega na wykonaniu czynności technicznych i administracyjnych mających na celu:
1) utworzenie komputerowych baz danych ewidencyjnych oraz operatu ewidencyjnego,
2) uruchomienie systemu komputerowego umożliwiającego:
  -  aktualizację baz danych,
  -  tworzenie raportów obrazujących dane ewidencyjne,
  -  udostępnianie danych ewidencyjnych.
§  3.
Częściami  składowymi operatu ewidencyjnego będą:
1) operat geodezyjno – prawny, który jest prowadzonym osobno dla każdego obrębu ewidencyjnego zbiorem dowodów uzasadniających wpisy do komputerowych baz danych ewidencyjnych,
2) operat opisowo – kartograficzny, składający się z :
  - komputerowych wydruków raportów, które obrazują dane ewidencyjne
    w momencie zakładania ewidencji,
  - kopii mapy przeglądowej obrębów w skali 1: 10 000.
§  4.
W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Wolsztyn  utworzone zostaną dla obrębów 1, 2 i 3 następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:
1) rejestr  budynków,
2) rejestr  lokali,
3) kartoteka budynków,
4) kartoteka  lokali.
§  5.
Systemem informatycznym wykorzystanym do utworzenia i prowadzenia zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków  jest obiektowy System Informacji Przestrzennej GEO-INFO.
§  6.
Projekt operatu opisowo – kartograficznego podlegał będzie wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie starostwa na okres 15 dni roboczych.

 

§  7.
O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu, o którym mowa w §6 zainteresowani zostaną poinformowani poprzez wywieszenie informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym. Dodatkowo informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej starostwa.
§   8.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, będzie mógł zgłaszać uwagi do tych danych w okresie wyłożenia projektu do wglądu.
§   9.
Upoważniony przeze mnie pracownik Starostwa Powiatowego w Wolsztynie rozstrzygał będzie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu, po czym poinformuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi stosowną wzmiankę o treści zgłaszanych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole z wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego.

§  10.
Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego stanie się on częścią operatu  ewidencji gruntów i budynków. Informacja ta zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§  11.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w § 10, zgłaszać zarzuty do tych danych.

§  12.
O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów rozstrzygać będę w drodze decyzji administracyjnej.
§  13.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w § 12, w stosunku do budynków i lokali, których dotyczyć będą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie będą danymi wiążącymi.

§  14.
Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 11 traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

§  15.
Nadzór nad  przeprowadzeniem modernizacji, o której mowa w § 1 sprawuje w moim imieniu Renata Zmuda-Sadowska, Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         / - /  Starosta
         mgr Ryszard Kurp