Akty publicznoprawne

Podstawy prawne działania PODGiK

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz.1071)

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 15 kwietnia 2015r. poz.520)

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. Nr 25, poz.133 )

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.Nr 45, poz.454, z 2001r Nr 11, poz.89 )

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz.455 )

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r.Nr 261, poz.2603 )

7. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592, z 2005r Nr 175, poz.1459 )

8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2004r.Nr 121, poz.1266 i z 2005r Nr 175, poz. 1462 i z 2006r. Nr 12, poz.63 )