Informacje ogólne

Informacje

 

Zakres działalności
Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Wolsztynie


Nowelizacja przepisów Prawa Budowlanego wprowadziła nowy podział organów administracji publicznej działającej w sferze budownictwa na organy administracji architektoniczno - budowlanej i organy nadzoru budowlanego.
Do kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy wydawania pozwoleń na budowę i przyjmowania określonych w ustawie zgłoszeń, w tym :
- udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
- zatwierdzenie projektu budowlanego
- pozwolenia na budowę i jego zmianę
- prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę i archiwizowanie dokumentacji budowlanych
- nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
- rejestrowanie dzienników budów
- nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obiektu objętego zgłoszeniem
- orzekanie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości
- pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie obsługuje trzy gminy wchodzące w skład Powiatu Wolsztyńskiego tj. Miasto i Gmina Wolsztyn, Gminę Siedlec i Gminę Przemęt.
Powiat ma 687 km2 powierzchni i liczy 55 tys. mieszkańców.

Wydział ma obowiązek przekazywać bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego ( art. 82b ust.1 pkt.2 i 3 ):
1.Kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlnym,
2. Kopie ostatecznych odebranych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
3. Kopie innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Uczestniczy również na wezwanie organów nadzoru budowlanego
w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnia wszystkie dokumenty i informacje związane z tymi czynnościami.