Dane publiczne (dokumenty urzędowe)

Wykaz podstawowych aktów prawnych

 

Wykaz podstawowych aktów prawnych:
- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r . poz.778 ze zm.)

- Ustawa z 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)


- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 lipca 1998r. w sprawie określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.Nr 98, poz 625 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz.1554 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 140,poz.906 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz.U. Nr 22, poz.206 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U Nr 151,poz.1256 ze zm.)


- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 października 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz.U. Nr 135,poz.882 ze zm.)


- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. Nr 25, poz.133 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.839 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74,poz.836 ze zm)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 92, poz. 460 ze zm.)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U. Nr 5, poz.42 ze zm.)