Obwieszczenia

                                                                                                                                                 Wolsztyn, 12 maja  2021r.

 

GP.6620.22.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 , 10 § 1 , 61 § 4  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 poz. 735) w związku z art. 24 ust.2a pkt.1 d  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne     ( Dz . U z 2020 r. poz. 2052) oraz  § 44 pkt.2 i § 45 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków   ( Dz . U z 2019 poz.393 )

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

zawiadamia , że zostało z urzędu wszczęte postepowanie administracyjne w przedmiocie wprowadzenia zmiany    w ewidencji gruntów i budynków w stosunku do  działki 149/7 położonej  w obrębie Mała Wieś  gm. Siedlec   o łącznej powierzchni 0.01 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,   zmianę polegającą z rejestru gruntów oraz z mapy ewidencyjnej działki 149/7 a ujawnieniem w części graficznej   i opisowej nowopowstałych działek   z kolejnymi w danym obrębie liczbami .

Ze względu na to , iż nie są ustaleni właściciele działki ani władający działką , a mogą być osoby , którym przysługuje prawo udokumentowane prawo własności do tej działki lub mogą być władający tą działką, niniejsze zawiadomienie wywieszone zostaje na okres 28 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie i Urzędzie Gminy Siedlec oraz w miejscu zwyczajowo przyjętym na terenie miejscowości Mała Wieś .

Na skutek bieżącej weryfikacji danych operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie prawidłowości ujawnienia danych ewidencyjnych z dostępną dokumentacją zgromadzona w zasobie geodezyjnym   i kartograficznym , stwierdzono iż działka oznaczona numerem 149/7  została  ujawniona graficznie w dwóch częściach. Dysponując zintegrowanym systemem informacji przestrzennym GEO INFO oprogramowanie stosuje mechanizmy kontrolne w obszarze poprawności z modelem pojęciowym bazy ewidencji gruntów i budynków , w którym to działka musi stanowić jeden zamknięty obiekt geometryczny a numery działek nie mogą się dublować .  Powyższa zasada prowadzenia egib wynika z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów   i  budynków ( DZ. U z 2019 poz.393)  , zgodnie z którym w § 9 ust.4 i 5 w obszarze obrębu lub arkusza ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez jej unikalny numer, który ma postać liczby naturalnej lub ułamka .

W świetle przepisów w rozpatrywanym przypadku należało również wskazać § 9 ust.2 pkt 2,   zgodnie   z którym sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne , będące przedmiotem tych samych praw oraz władania tych samych osób lub jednostek organizacyjnych , wykazuje się w ewidencji jako odrębne działki ewidencyjne,  jeżeli są wyszczególnione  w istniejących dokumentach określających stan prawny nieruchomości  a jednocześnie są działkami gruntu lub działkami budowlanymi w rozumieniu  przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W celu usunięcia błędnych danych nastąpi skorygowanie oznaczeń nieruchomości w części kartograficznej    w taki sposób  , że przedmiotowa działka 149/7 ulegnie skreśleniu  z operatu ewidencji gruntów i budynków a   w jej miejsce zostanie wprowadzona nowa numeracja działek, przy czym powierzchnia łączna będzie równa dotychczas ujawnionej w rejestrze gruntów.  Korekta części kartograficznej nie spowoduje zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków .                              

Wprowadzona zmiana w operacie ewidencji gruntów  podyktowana jest dostosowaniem  baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach pomiędzy częścią opisową a graficzną.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego Starosta Wolsztyński zawiadamia  o możliwości zapoznania z zebranymi w tej sprawie dowodami i materiałami oraz o możliwości składania wyjaśnień   i dokumentów , a ponadto osobom , którym przysługuje udokumentowane prawo własności lub są władającymi tej działki winny zgłosić  do Starosty Wolsztyńskiego swoje prawa w terminie 28 dni od daty  niniejszego obwieszczenia .  Wyjaśnienia i informacje w tej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5 , w godzinach urzędowania   (pok. Nr 10 tel. 68/384-56-10).

Niestawiennictwo Stron lub brak wypowiedzi Stron w /w sprawie nie wstrzymuje biegu i skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej .

 

 

                                                                                                                               Z up. Starosty Wolsztyńskiego

                                                                                                                                        Marlena Cwojdzińska

                                                                                                                                      GEODETA POWIATOWY

 

     Obwieszczenie ( .jpg)