Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę

 GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW 

 • Kogo dotyczy

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów została wykonana w latach 50 – tych ubiegłego wieku  w sposób jednolity na terenie całego kraju na koszt Skarbu Państwa i obowiązuje nadal.

 1. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się grunty rolne i leśne.
 2. Gleboznawczą klasyfikację przeprowadza się z urzędu na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
 •  Miejsce i forma złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfiakcji gruntów można złożyć :

- osobiście w wersji papierowej : Biuro Interesanta w siedzibie Starostwo Wolsztyńskie przy ul. 5 Stycznia 5,                         64-200 Wolsztyn ( parter)   

-  drogą tradycyjną (papierową) za pośrednictwem poczty na adres : Starosta Wolsztyński, ul. 5 Stycznia 5,                             64-200 Wolsztyn

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP -  /StarostwoPowiatowe/Skrytka

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 • Opłaty

1. Tytuł płatności: opłata skarbowa za wydanie decyzji o aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów.     Kwota: 10 zł

2.Tytuł płatności: opłata skarbowa za pełnomocnictwa . Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa  

    z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu,  zstępnemu lub rodzeństwu )

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Wolsztynie u. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn                   

 numer  06 1090 16 07 000000 00 6000 51 86 lub   

 w kasie Starostwa – parter , biuro Obsługi Interesanta ( wejście główne) , a dowód zapłaty należy dostarczyć organowi

załączajac do wniosku .

 • Wymagane dokumenty

1.Wniosek właściciela gruntów o ustalenie klasyfikacji zgodny z załączonym poniżej formularzem.

2.W przypadku osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku gdy wniosek o przeprowadzenie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotyczy zaliczenia gruntów leśnych do gruntów rolnych, do wniosku dołączyć należy:

- decyzję zezwalającą na zmianę lasu na użytek rolny wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r.  o lasach (Dz. U. z 2021r. poz. 1275) przez Starostę Wolsztyńskiego, w przypadku   lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub  przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

 • Sposób załatwienia sprawy

1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie ustalenia klasyfikacji, w którym Wnioskodawca wskazuje     wybranego   przez   

    siebie klasyfikatora gruntów z listy Starosty lub inną osobę.                                       

   W przypadku nie wskazania klasyfikatora w złożonym wniosku, wyboru dokonuje organ.

   Natomiast  w przypadku  wskazania innej osoby spoza listy Starosty, niezbędnym jest wystąpienie przez wskazaną 

   osobę do Starosty o weryfikację uprawnień w celu uzyskania upoważnienia do sporządzenia projektu ustalenia

   klasyfikacji.

2. Rozpatrzenie wniosku.

3. Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego lub postanowienie Starosty o odmowie

    wszczęcia postępowania w przypadku gdy wniosek jest bezzasadny. 

4. Wydanie upoważnienia przez Starostę Wolsztyńskiego dla wskazanego we wniosku klasyfikatora.

5. Przekazanie wniosku do klasyfikatora.

6. Prace klasyfikacji gruntów podlegają obowiązkowi zgłoszenia do powiatowego zasobu geodezyjnego i

    kartograficznego.

7. Weryfikacja operatu klasyfikacyjnego.

8. Zawiadomienie właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

9. Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

Aktualizacja w operacie ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

 • Termin realizacji

Zgodnie z art.35 Kodeksu postepowania administarcyjnego .

 • Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia,  w terminie 7 dni od dnia ich wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 • Inne informacje

Osoby, które nie znajdują się na liście Starosty mogą w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o weryfikację uprawnień w celu uzyskania upoważnienia Starosty i wpisania na listę klasyfikatorów.

 • Formularze do pobrania oraz wytyczne:

Dla właściciela gruntów:

 1. Wniosek o przeprowadzenie ustalenia klasyfikacji gruntów -  wniosek. doc

 

Dla osoby ubiegającej się o uzyskanie upoważnienia Starosty Wolsztyńskiego do wykonywania klasyfikacji gruntów na terenie powiatu wolsztyńskiego  oraz wpisania na listę klasyfikatorów:

 1. Wniosek o weryfikację uprawnień w celu uzyskania upoważnienia Starosty -  wnisoek .doc
 2. Karta informacyjna klasyfikatora - karta. doc

 

Lista klasyfikatorów aktualnie upoważnionych przez Starostę Wolsztyńskiego:

Lista klasyfikatorów – lista. doc

 • Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartogarficzne ( t.j. Dz. U z 2020r. poz. 2052 z późn.zm)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej kalsyfikacji gruntów

   ( Dz.U z 2012r. poz.1246)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administarcyjnego ( t.j. Dz. U z 2021r. poz.735)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U z 2020r. poz.1546 ze zm.)