Informacje ogólne

Informacje ogólne

Geodeta Powiatowy realizuje w imieniu Starosty zadania z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Geodety Powiatowego należy :

 1. prowadzenie merytorycznego nadzoru nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 2. opracowanie cyklicznych projektów budżetowych oraz sprawozdań z wykorzystywania środków finansowych budżetu powiatu, dotacji budżetowych oraz pozyskanych z innych źródeł środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 3. sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań statystycznych dotyczących stanu administracji geodezyjnej i kartogarficznej  na potrzeby organów administracji publicznej ,
 4. współpraca z Wydziałem Inwestycji i  Dróg w zakresie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych
 5. prowadzenie postępowań w zakresie nadzoru nad wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych,
 6. prowadzenie postępowań mających na celu założenie i modernizacje ewidencji gruntów i budynków,
 7. prowadzenie postępowań mających na celu okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
 8. prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów,
 9. wydawanie decyzji w zakresie  :                                                                                                                                                 a) aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków                                                                                b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 10. weryfikacja opracowań przekazanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartogarficznego pod wzgledem ich zgodności z obowiązujacymi standardami geodezyjnymi ,
 11. prowadzenie postępowań z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 12. prowadzenie spraw związanych z kontrolą podmiotów wykonawstwa geodezyjnego w zakresie stosowania przepisów obowiązujacych przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartogarficznych,
 13. współpraca z wszystkimi organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej , organami administarcji rządowej , organami administracji samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie  realizacji zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 14. dokonywanie podziału na obręby ewidencyjne i określenie ich granic.