Jak załatwić sprawę

ZŁOŻENIE PETYCJI

Rodzaj sprawy:
Złożenie petycji

Gdzie załatwić:
Pokój 106 (I piętro) Starostwa, tel. (68)3843591 e-mail: rada.pow@powiatwolsztyn.pl

Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa

Termin załatwienia sprawy
1. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesiecy od dnia jej złożenia.
2. W przypadku, o ktorym mowa w art. 6 oraz art. 7 ust. 2, termin na rozpatrzenie petycji liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez właściwy podmiot albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa w ust. 1, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o ktorym mowa w ust. 1.


Karta usługi