Informacje ogólne

Biuro Rady realizuje zadania z zakresu:

1) obsługi pracy Rady Powiatu i jej Komisji oraz Zarządu i Starosty,

2) przygotowywania posiedzeń Rady, Komisji oraz Zarządu, sporządzania protokołów obrad, ustaleń, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania,

3) prowadzenia rejestru i zbioru uchwał Rady oraz Zarządu Powiatu, zbioru protokołów z sesji Rady, posiedzeń Zarządu i Komisji Rady Powiatu oraz rejestru wniosków i opinii i rejestru interpelacji i zapytań radnych,

4) nadzoru w zakresie terminowego przygotowywania przez kierowników jednostek organizacyjnych projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski Komisji,

5) umieszczania informacji publicznych na stronach biuletynu informacji publicznej (BIP) z zakresu pracy Biura,

6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

7) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

8) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

9) prowadzenie biblioteki Starostwa,

10) prowadzenie rejestru skarg z właściwości Rady Powiatu,

11) udostępnianie interesantom Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych Województwa Wielkopolskiego, w zakresie zasobów w posiadaniu Starostwa.