Informacje ogólne

Do podstawowych zadań Biura Komunikacji Społecznej należy w szczególności realizacja zadań:
1.  W zakresie promocji:
1)    współpraca z poszczególnymi samorządami gminnymi, organizacjami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami zajmującymi się organizacją życia społeczno – gospodarczego, kultury, sportu, turystyki i rekreacji w zakresie promocji,
2)    promowanie walorów gospodarczych, turystyczno – krajoznawczych, wypoczynkowych, kulturowych na terenie województwa wielkopolskiego, kraju i za granicą,
3)    promowania i kształtowania wizerunku medialnego Powiatu Wolsztyńskiego i Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w mediach drukowanych i elektronicznych,
4)    inicjowanie i organizowanie imprez własnych i wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z innymi podmiotami,
5)    nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpraca krajowa, poznawanie działających tam mechanizmów i struktur promocyjnych,
6)    rozszerzanie promocji powiatu w elektronicznych środkach masowego przekazu,
7)    pomoc w tworzeniu i działaniu nowo powstającym jednostkom i stowarzyszeniom,
8)    program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
9)    pomoc w realizacji założeń strategii rozwoju powiatu, województwa,
10)    przygotowanie, opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
11)    uczestnictwo w imprezach promocyjnych organizowanych w kraju i poza jego granicami,
12)    prowadzenie administracji Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej,
13)    prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych organizowanych przez powiat,
14)    wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, fundacji oraz związków sportowych,
15)    wspieranie i dotowanie inicjatyw organizacji pozarządowych w tym działających na rzecz edukacji, w tym realizacja procedur pożytku publicznego,
16)    organizacja świąt i uroczystości państwowych, w tym organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
17)    kontaktu z mediami, w tym obsługa informacyjna przedstawicieli środków masowego przekazu,
18)    organizacji konferencji prasowych,
19)    prowadzenie strony internetowej Powiatu w zakresie aktualnych informacji i profilu społecznościowego.