Umowy zawierane na odległość

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstapić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Umowy taki są zawieranie najczęściej na podstawie katalogów wysyłkowych, reklam w prasie, radiu i telewizji, w sklepach internetowych, za pomocą telefonu, na pokazach i prezentacjach itp. Jeszcze przed zawarciem umowy przedsiębiorca powinien podać m.in. swoją dokładną nazwę, adres siedziby, właściwości produktu, jego cenę ze wszystkimi składnikami (nie wystarcza np. dopisek "+ koszt przesyłki"). Ciąży na nim obowiązek poinformowania o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a w przypadku umowy o usługi - od dnia zawarcia umowy oraz przekazania konsumentowi wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca powinien również poinformować o miejscu i sposobie składania reklamacji. Przedsiębiorca nie może zastrzec w umowie, że konsument za odstąpienie zapłaci odstępne. Należy pamiętać, aby pismo o odstąpieniu od umowy nadeszło do adresata w terminie 14 dni. Nie decyduje data stempla pocztowego, a data otrzymania listu przez adresata.