Reklamacja

Reklamacja z tytułu gwarancji

Gwarancja to dobrowolne oświadczenie gwaranta ( najczęściej producenta ) zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. Określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Jeśli nie określono warunków gwarancji, czyli nie wiadomo do czego zobowiązuje się gwarant, to należy przyjąć, że nie udzielono gwarancji.

 

Reklamacja z tytułu rękojmi

Sprzedawca po zawarciu umowy odpowiada z tytułu rękojmi za wady (fizyczne lub prawne) rzeczy sprzedanej z mocy prawa przez okres 2 lat od dnia wydania rzeczy, a w przypadku wad budynku przez okres 5 lat od dnia zakupu.

 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową:

- nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel lub przeznaczenie,

- nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca lub reklama,

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,

- została wydana kupującemu w stanie niezupełnym,

- jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona

Wada prawna ma miejsce jeżeli sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz innej osoby.

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności  z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Konsument ma obowiązek zgłosić reklamację przed upływem roku od stwierdzenia wady. Najlepiej uczynić to w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru i wyraźnie sprecyzować swoje żądania.

Zgodnie z przepisami prawa konsument składając reklamację u sprzedawcy może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny. Tylko jeżeli wada jest istotna, można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli konsument żądał naprawy, wymiany lub obniżenia ceny, to sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się co do przedstawionego żądania. Przekroczenie tego terminu powoduje uznanie reklamacji za uzasadnioną i zgodę na przedstawione żądanie. W innych przypadkach przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.


Kodeks cywilny nie określa precyzyjnie terminu do zrealizowania reklamacji. W przypadku żądania naprawy lub wymiany termin ten został określony jako „rozsądny bez nadmiernych niedogodności dla kupującego”. Co do zasady termin ten wynosi 14 dni, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych nie powinien przekroczyć 30 dni. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy termin do zwrotu kwoty zakupu powinien zostać określony w oświadczeniu konsumenta o odstąpieniu .