Akty publicznoprawne

 

Wykaz aktów prawnych:

 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.)

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.)

- Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 2017r. poz. 459)

- Ustawa z dnia 17 listopad 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1822 ze zm.)

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)

- Ustawa  z dnia 23 sierpnia 2007 r.  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070)