Rok 2020

Interpelacje z sesji 3 luty 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Odpowiedzi na Interpelacje z sesji 3 lutego 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdfpdf

Interpelacje z sesji 27 luty 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Odpowiedzi na Interpelacje z sesji 27 lutego 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdfpdfpdf

Interpelacja z sesji 27 maja 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Odpowiedź na interpelację z sesji 27 maja 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Interpelacje z sesji 17 czerwca 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdf

Odpowiedzi na Interpelacje z sesji 17 czerwca 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdfpdfpdf

Interpelacja z sesji 16 lipca 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Odpowiedź na interpelację z sesji 16 lipca 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Interpelacje z sesji 24 września 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdfpdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 24 września 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdfpdfpdf

Interpelacja z sesji 29 października 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 29 października 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdf

Interpelacja z sesji 26 listopada 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf

Odpowiedzi na interpelacje z sesji 26 istopada 2020r. (plik pdf do pobrania)pdfpdf

Zapytania z sesji 29 grudnia 2020r. (plik pdf do pobrania)

Odpowiedzi na zapytania z sesji 29 grudnia 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf