Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00104223/01  z dnia 2021-07-05

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.45.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-8cb44a50-dd80-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 6a92248c-17ba-41ad-8371-168195a4d1ad

SWZBarchlin 06.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 15.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 15.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.08.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 16.08.2021 r. - plik do pobrania