Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo - Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo - Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077985/01  z dnia 2021-06-10

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.32.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-2c338e64-c9b2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 95fb40d8-ee61-44d3-bde7-bd59199aac65

Odpowiedzi na pytania do SWZ 18.06.2021 r. - plik do pobrania

Orientacyjny szkic lokalizacji 18.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 24.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 24.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania 20.07.2021 r. - plik do pobrania