Dostawa serwerów, macierzy i oprogramowania wraz z wdrożeniem celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
"Dostawa serwerów, macierzy i oprogramowania wraz z wdrożeniem celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609562 - N - 2020 dnia 12 listopada 2020r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania

3.Odpowiedzi na pytania do SIWZ 19.11.2020 r. - plik do pobrania

4.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.11.2020 r. - plik do pobrania

5.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 04.12.2020r. - plik do pobrania

6. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 10.12.2020r. - plik do pobrania