Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P od m. Belęcin w stronę granicy powiatu wolsztyńskiego

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P od m. Belęcin w stronę granicy powiatu wolsztyńskiego ”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 602268 - N - 2020 dnia 26 października 2020r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

4.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10.11.2020r. - plik do pobrania

5.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20.11.2020r. - plik do pobrania

6.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - plik do pobrania