Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 521071 - N - 2020 dnia 06 marca 2020r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

4 .SIWZ Adamowo - plik do pobrania

5. Informacja z otwarcia ofert 23.03.2020r. - plik do pobrania

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.04.2020r. - plik do pobrania

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania