Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego i pomieszczeń socjalnych przy Sali Sportowej w Powodowie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego i pomieszczeń socjalnych przy Sali Sportowej w Powodowie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573856 - N - 2019 dnia 15 lipca 2019r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania 

4.Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania -

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania