Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599835 - N - 2019 dnia 19 września 2019r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania 
4.STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania 27.09.2018r. - plik do pobrania

Załącznik nr 5 projekt umowy - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 04.10.2019r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.10.2019r. - plik do pobrania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.11.2019 - plik do pobrania