Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 624261 - N - 2019 dnia 19 listopada 2019r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania

3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania  cz.1 , cz. 2 , cz. 3

4.POPRAWNIE OTWIERAJĄCY SIĘ KOSZTORYS POMOCNICZY DR1 -  

5.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania

6.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 04.12.2019r. - plik do pobrania 

7.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17.12.2019r. - plik do pobrania

8.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  - plik do pobrania