Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 60640 - N - 2019 dnia 4 października 2019r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania  
4.KOSZTORYSY OFERTOWE - plik do pobrania
5.STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - plik do pobrania

6. ST BRANŻA DROGOWA  09.10.2019r. - plik do pobrania

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.10.2019r. - plik do pobrania

8. Odpowiedzi na pytania 18.10.2019r. - plik do pobrania

9. Tabele wyrównań oraz bilans robót ziemnych 18.10.2019r. -plik do pobrania 

10. Informacja z otwarcia ofert  25.10.2019r. - plik do pobrania

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.11.2019r. - plik do pobrania

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.11.2019 - plik do pobrania