Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - Zakrzewo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - Zakrzewo”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618803 - N - 2019 dnia 5 listopada 2019r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

4. Informacja z otwarcia ofert 20.11.2019r. - plik do pobrania

5.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.12.2019r. - plik do pobrania