Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń - Kębłowo - etap I

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3814P Stradyń - Kębłowo - etap I"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 638192 - N - 2018 dnia 18 pażdziernika 2018r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.11.2018r.  - plik do pobrania    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.11.2018- plik do pobrania