Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących utworzenia bazy danych BDOT500

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:
Świadczenie usług nadzoru i kontroli technicznej w zakresie prac geodezyjnych dotyczących utworzenia bazy danych BDOT500"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571882 - N - 2018 dnia 16 czerwca 2018r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania     
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania

3.KLAUZULA INFORMACYJNA - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 21.06.2018r. -  plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.07.2018r.  - plik do pobrania     

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.07.2018- plik do pobrania