Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza - Kiełpiny - Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny - rozdzielnia gazu"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536079 - N - 2018 dnia 26 marca 2018r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert -  plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania