Dostawa i rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług, w tym integracji z ePUAP

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:

"Dostawa i rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług, w tym integracji z ePUAP"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 636711 -N - 2017 dnia 28 grudnia 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

3.Odpowiedzi na pytania do SIWZ -  plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert -  plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania