Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 605026 -N - 2017 dnia 20 października 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ -  plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2 -  plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania

Informacja o modyfikacji załaczników do SIWZ - plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania

Zmodyfikowany zał.  nr 1 - Formularz oferty plik do pobrania 

Zmodyfikowany zał. nr 1a - Formularz techniczno cenowy sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zmodyfikowany zał. nr 6 - Projekt umowy, w tym załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (w skrócie OPZ SIWZ) - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 10.11.2017 - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania