Świadczenie usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT500

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:
Świadczenie usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT500"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 627720 -N - 2017 dnia 5 grudnia 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania