Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 586478  -N - 2017 dnia 14 września 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania   
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania