Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt

 

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597120 -N - 2017 dnia 04 października 2017r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załączn
ikami - plik do pobrania 

Zaktualizowany zał. nr 6 Projekt umowy - plik do pobrania    

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania