Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 619116 - N - 2017 dnia 20 listopada 2017r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania    
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania
4.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- plik do pobrania

NAPRAWIONY PLIK PDF SIWZ - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2017r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania