Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn - Chorzemin

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn - Chorzemin"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 592707 -N - 2017 dnia 25 września 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania   
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania   

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2017r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania