Przebudowa dachu na budynku głównym ZSO w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:

„Przebudowa dachu na budynku głównym ZSO w Wolsztynie"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 138619 - 2016 dnia 15 lipca 2016r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania   
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania       

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania