Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Osłonin i Wieleń – dokumentacja projektowa

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Osłonin i Wieleń - dokumentacja projektowa"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 164653 - 2016 dnia 27 lipca 2016r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 10.08.2016r. - plik do pobrania