Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś - Perkowo

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś - Perkowo"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 31019 - 2016 dnia 24 marca 2016r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania   
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania      
4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobraniza