Budowa ciągu pieszo-rowerowego Siedlec-Żodyń

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3800P Siedlec - Żodyń"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 10173 - 2015 dnia 23 stycznia 2015r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania      
3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA -plik do pobrania       

4.PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - plik do pobrania   
5.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - pliki do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania