Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla 9 obrębów ewidencyjnych z gminy Przemęt

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

„Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla 9 obrębów ewidencyjnych z gminy Przemęt"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 86489 - 2015 dnia 12 czerwca 2015r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU -plik do pobrania    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania     

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania
Odpowiedzi i zmiana do SIWZ - 17.06.2015r. - plik do pobrania
Załącznik nr 3 - 17.06.2015r. - plik do pobrania

Odpowiedzi do SIWZ - 23.06.2015r. - plik do pobrania

Odpowiedź do SIWZ - 25.06.2015r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania