Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P w ciągu ulicy Bohaterów Bielnika

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3804P w ciągu ulicy Bohaterów Bielnika"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 130847 - 2015 dnia 3 września 2015r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania    
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania     
3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA - plik do pobrania      
4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

Odpowiedzi do SIWZ - 11.09.2015 - plik do pobrania

Odpowiedź do SIWZ - 14.09.2015 - plik do pobrania

Odpowiedzi do SIWZ - 16.09.2015 - plik do pobrania   

Informacja z otwarcia ofert -18.09.2015 - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania